Search

Záruka

Záruční podmínky najdete u každého zakoupeného produktu NS. Seznamte se s nimi. Abychom vám usnadnili život, zde vám základní informace představíme ve srozumitelné formě nejčastějších dotazů a odpovědí.

 

Záruka je v našem oboru obtížná záležitost - důvodem je, že se může rozbít cokoli, i když se jedná o naprosto kvalitní výrobek. Na druhou stranu si opravdu chceme být jisti, že s vámi bude zacházeno férově, proto bude mnoho případů posuzováno individuálně.

 

1. Na jaké problémy se vztahuje záruka NS ?

2. Co potřebuji k uplatnění záruky.

3. Jaká je záruční doba na vaše výrobky?

4. Mohu vaše produkty upravit ?

5. Co je náhrada při havárii (crash replacement)?

6. Mám problém s vaším produktem - co mám dělat dál?

 

FULL WARRANTY

 

 1. 7ANNA sp. z o.o. sp. k. (dále jen 7ANNA), výrobce kol NS, poskytuje na všechna svá nová hardtailová kola záruku na vady materiálu a zpracování po dobu 2 let. Na všechny nové celoodpružené rámy a všechny nové ocelové allmountain a enduro hardtail rámy se vztahuje záruka 3 roky.
 2. Pokud zákazník zjistí na jízdním kole jakékoli závady, musí výrobek okamžitě přestat používat a do 14 dnů to oznámit prodejci, který jej prodal. Používání poškozeného jízdního kola vede ke ztrátě záruky, rozsáhlejšímu poškození a může vážně ohrozit zdraví a život jezdce.
 3. Záruční doba začíná běžet ode dne zakoupení výrobku. Tento nákup musí být doložen pokladním dokladem a vyplněným záručním listem (který obsahuje následující údaje: datum nákupu, výrobní číslo rámu, název modelu kola, jméno zákazníka a jméno prodejce).
 4. Záruka se vztahuje pouze na původního majitele a je nepřenosná.
 5. Reklamace v rámci této záruky je třeba uplatnit u prodejce, u kterého bylo jízdní kolo zakoupeno.
 6. Kolo by mělo být podrobeno povinné kontrole mezi 3. a 5. týdnem od data zakoupení (nebo po ujetí 50 km) u autorizovaného prodejce jízdních kol. Potvrzení o této prohlídce by mělo být doloženo v záručním listu. Pokud tak neučiníte, ztrácíte nárok na záruku.
 7. Záruka platí pouze v případě, že je kolo prodáno autorizovaným prodejcem ve stavu připraveném k jízdě.
 8. Pokud bude určitá část kola vyžadovat výměnu v rámci této záruky, budou poskytnuty díly, které jsou funkčně podobné originálům. Nemusí být vždy možné poskytnout díly, které jsou identické. O tom, zda poškozený díl vyžaduje výměnu nebo opravu, rozhodne prodejce, který kolo prodal. Rozhodnutí prodejce bude rozhodující a závazné.
 9. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení pneumatik, řetězů, brzdových destiček, ložisek, ozubených kol a řetězových koleček. Záruka se nevztahuje na seřízení kol, mazání, seřizování brzd, seřizování hnacího ústrojí a další typické údržbové postupy, které musí být provedeny v odborném servisu jízdních kol na náklady zákazníka.
 10. Záruka se nevztahuje na: náklady na práci při výměně dílů, laku a obtisků, problémy vzniklé v důsledku nadměrného zatížení při extrémní jízdě nebo nesprávné techniky jízdy. Záruka se nevztahuje na: náklady na cestu nebo přepravu k autorizovanému prodejci a zpět. Tyto případné náklady nese původní majitel.
 11. Tato záruka zaniká, pokud: záruční list byl vyplněn nesprávně nebo neúplně, zákazník provedl na kole jakékoliv úpravy, poškození bylo způsobeno vnějšími díly, které byly na kolo nesprávně namontovány, výrobek nebyl používán, udržován nebo opravován podle pokynů výrobce, kolo bylo prodáno rozebrané nebo jen částečně smontované, výrobek byl převeden na třetí osobu.
 12. Pokyny pro řešení záručních případů poskytne distributor výrobku v regionu, kde byl zakoupen.
 13. Záruka na výměnu kola při havárii se vztahuje na poškození vzniklá v důsledku pádu nebo nadměrného zatížení způsobeného například skoky nebo házením kola. Na takové poškození se nevztahuje běžná záruka, nicméně společnost 7ANNA nabízí možnost výměny výrobku za 50 % původní doporučené maloobchodní ceny v rámci politiky Crash Replacement. Podmínky pro tuto pojistku jsou následující: Crash Replacement se vztahuje na komponenty vyrobené společností 7ANNA, které jsou namontovány v kolech, na všechny hardtailové rámy NS Bikes po dobu 1 roku a na všechny celoodpružené a ocelové enduro rámy po dobu 3 let od data zakoupení, společnost 7ANNA si vyhrazuje právo odmítnout Crash Replacement bez dalšího vysvětlení, Crash Replacement se nevztahuje na díly poškozené v jiných situacích než při jízdě (například Crash Replacement se nevztahuje na díl, který byl poškozen během přepravy), Crash Replacement se nevztahuje na kompletní kola. Vztahuje se pouze na komponenty vyrobené společností 7ANNA, které jsou namontovány v kolech.
 14. Tato omezená záruka poskytuje původnímu majiteli určitá zákonná práva a opravné prostředky a původní majitel může mít další práva nebo opravné prostředky v závislosti na státě, jurisdikci, zemi nebo provincii. Upozorňujeme, že toto je konečné prohlášení 7ANNA a jsou zde uvedeny všechny opravné prostředky, které má původní vlastník k dispozici. Společnost 7ANNA nedovoluje ani nepovoluje žádnému subjektu (včetně autorizovaných prodejců), aby jejím jménem rozšiřoval jakékoli další výslovné nebo předpokládané záruky. Původní vlastník souhlasí s tím, že odpovědnost společnosti 7ANNA v rámci této záruky nebude za žádných okolností vyšší než původní kupní cena. Společnost 7ANNA v žádném případě neodpovídá za náhodné nebo následné škody. Veškeré další opravné prostředky, povinnosti, závazky, práva, záruky, výslovné nebo předpokládané, vyplývající ze zákona nebo z jiných důvodů, včetně (ale nikoliv pouze) jakékoli tvrzené předpokládané záruky prodejnosti, jakékoli tvrzené předpokládané záruky vyplývající z průběhu plnění, obchodního styku nebo obchodních zvyklostí a jakékoli tvrzené předpokládané záruky vhodnosti, se společnost 7ANNA zříká a původní vlastník se jich vzdává. Některé státy, jurisdikce, země a provincie neumožňují některá nebo všechna omezení uvedená v tomto dokumentu nebo vyloučení či omezení náhodných nebo následných škod. Pokud bude některé ustanovení shledáno nevymahatelným, bude vyškrtnuto pouze toto ustanovení a všechna ostatní budou platit.

Kontaktujte nás

SÍDLO NS

 

7ANNA Group Sp. z o.o.

Potokowa 20 D

80-283 Gdańsk

Poland

Chcete-li získat ZDARMA nálepky a další marketingové materiály, jako jsou plakáty, katalogy (podle toho, co je aktuálně k dispozici), pošlete nám obálku se zpáteční adresou na adresu naší hlavní kanceláře.

Newsletter

HERE