STAY TRUE!
Sam Pilgrim's bunnyhop tail whip at 480 FPS

Watch bunnyhop tail whip in 480 FPS straight from Sam Pilgrim.